Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Sportraad

Doelstellingen (wat)

  • het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatieinfrastructuur overeenkomstig de geldende wetgeving;
  • het coördineren van de sport- en recreatie-activiteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties op het gebied van competitie- en recreatiesport;
  • het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake sport- en recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur;
  • onderzoek verrichten en informatie verzamelen over het sportleven en de sportieve behoeften in de gemeente;
  • het samenbrengen van probleemstellingen en standpunten;
  • het afwegen van prioriteiten en onderzoek naar de haalbaarheid van de keuzes;
  • het nemen van de op de behoeften afgestemde initiatieven;
  • de deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere afzonderlijke raden voor culturele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie;
  • jaarlijkse verkiezing van sportman/vrouw/persoonlijkheid/jongere/ploeg van het jaar.

Samenstelling

De raad van bestuur van de sportraad is onderverdeeld in stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden:

Stemgerechtigde leden
Servais Halders (voorzitter, gecoöpteerd lid)
Carla Verlinden (ondervoorzitter + penningmeester)


Niet-stemgerechtigde leden
William Nijssen
Jean Duijsens
José Smeets
Yolanda Daems
Erwin Pasmans

De afgevaardigden van de 9 sportverenigingen die erkend zijn door de gemeenteraad worden door de voorzitter 1x per jaar (tweede vrijdag van december) uitgenodigd op de algemene vergadering.

De volgende sportverenigingen zijn erkend door de gemeenteraad en dus aangesloten bij de sportraad:

Statuten


Contact

Erwin Pasmans