Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

bouw en exploitatie van zes (6) windturbines in Warsage

Windmolens warsage

Er is een aanvraag ingediend via de procedure in het Waalse Gewest om in de gemeente Dalhem binnenkort ZES windturbines te bouwen van maximaal 150m hoogte. Deze aanvraag is gesitueerd op grondgebied van Dalhem, tussen Warsage en ’s-Gravenvoeren, in de onmiddellijke nabijheid van de daar gelegen spoorlijn en aan weerszijden van de rue de la Gare, maar op Waals grondgebied.

Het gaat concreet over het volgende project:

Bouw en exploitatie van zes (6) windturbines met een maximale hoogte van 150 m. Deze aanvraag werd ingediend door NV ELECTRABEL, Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel, om een omgevingsvergunning van klasse 1 te verkrijgen voor de bouw en exploitatie van zes (6) windturbines met een maximale hoogte van 150m, elk met een transformator met een vermogen van 3000 tot 3800 kVA, de noodzakelijke toegangswegen, ondergrondse elektrische aansluitkabels, onderhoudsruimten en een elektrische cabine. Het doel van deze nieuwe aanvraag is om een coherent alternatief te bieden dat het windpotentieel van het gebied optimaliseert, in harmonie tussen de twee concurrerende bedrijven die de site willen exploiteren, terwijl de milieueffecten worden geminimaliseerd, die op hun beurt op een alomvattende manier zullen worden onderzocht.

Over deze aanvraag is een openbaar onderzoek lopende, dat nog duurt tot en met 23/08/2021 om 10.00 uur.

Je kan het digitale dossier raadplegen op volgende pagina van de gemeente Dalhem:

https://www.dalhem.be/ma-commune/services-communaux/amenagement-du-territoire/enquetes-publiques-1/enquete-publique-construction-et-exploitation-de-six-6-eoliennes-d2019une-hauteur-maximale-de-150-mHoe kan ik een volledig en correct bezwaarschrift indienen? Klik hier voor meer info.

Links

Recent nieuws