Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

Openbaar onderzoek: (Gemeentelijk) RUP Bedrijventerrein Schophem

RUP Schophem

In overeenstemming met art. 2.2.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kondigt het college van burgemeester en schepenen van Voeren het openbaar onderzoek over het ontwerp van het gemeentelijk RUP “Bedrijventerrein Schophem” aan, dat voorlopig vastgesteld werd door de gemeenteraad in zitting van 27 mei 2021.

Het RUP zal de bouw van een bijkomende loods mogelijk maken op het bedrijventerrein, en een bedrijfstoegang mogelijk maken langs de hoofdweg Schophem.

Het openbaar onderzoek start op 29 juni 2021 en eindigt op 27 augustus 2021.

Het volledig dossier van het RUP ligt gedurende de periode van openbaar onderzoek ter inzage in het AC De Voor, Gemeenteplein 1 – 3798 VOEREN, NA AFSPRAAK elke werkdag van 08.00u tot 12.00u.

De bezwaren en opmerkingen moeten uiterlijk op 27 augustus 2021 bij aangetekende zending verzonden zijn en gericht worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), p/a Gemeentehuis Voeren, Gemeenteplein 1 te 3798 VOEREN, of op hetzelfde adres tijdens de normale openingsuren worden afgegeven tegen ontvangstbewijs. Elk bezwaarschrift moet gedateerd en ondertekend zijn.

Download (pdf)

Startnota (6373kB)
Procesnota (722kB)