Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

Openbaar onderzoek: gemeentelijk RUP “Bedrijventerrein Schophem”

Logo NL kleur

In overeenstemming met art. 2.2.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kondigt het college van burgemeester en schepenen van Voeren het openbaar onderzoek over het ontwerp van het gemeentelijk RUP “Bedrijventerrein Schophem” aan, dat voorlopig vastgesteld werd door de gemeenteraad in zitting van 23 september 2021.

Het RUP zal de bouw van een bijkomende loods mogelijk maken op het bedrijventerrein, en een bedrijfstoegang mogelijk maken langs de hoofdweg Schophem.

Het openbaar onderzoek start op 6 oktober 2021 en eindigt op 4 december 2021.

Het volledig dossier van het RUP ligt gedurende de periode van openbaar onderzoek ter inzage in het AC De Voor, Gemeenteplein 1 – 3798 VOEREN, NA AFSPRAAK elke werkdag van 08.00h tot 12.00h, en ook op maandag van 16.00h tot 19.00h.

De bezwaren en opmerkingen moeten uiterlijk op 4 december 2021 bij aangetekende zending verzonden zijn en gericht worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), p/a Gemeentehuis Voeren, Gemeenteplein 1 te 3798 VOEREN, of op hetzelfde adres tijdens de normale openingsuren worden afgegeven tegen ontvangstbewijs. Elk bezwaarschrift moet gedateerd en ondertekend zijn.