Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)

PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de PAS definitief vastgesteld.

De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma,
met als onderdelen:

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen;
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H;
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten;
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen;
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.


Je kan volgende documenten raadplegen:

  • de Programmatische Aanpak Stikstof
  • de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage

op de volgende sites: