Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

Publieke inspraak over de kennisgevingsnota in het kader van de plan-MER-procedure voor het zevende Mestactieplan (MAP 7)

Publieke inspraak over de kennisgevingsnota in het kader van de plan-MER-procedure voor het zevende Mestactieplan (MAP 7)

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen, bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor. Dit plan wordt opgesteld in overeenstemming met de Nitraatrichtlijn en heeft tot doel de nutriëntenverliezen uit de land- en tuinbouwsector te verminderen. Op deze manier wil Vlaanderen de waterkwaliteit verbeteren en deze in lijn brengen met de Europese doelstellingen, vastgelegd in de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn. Dit alles gebeurt binnen de gestelde termijnen en bepalingen van deze richtlijnen, en voor zover landbouw daar verantwoordelijk voor is.

Om de mogelijke effecten van MAP 7 op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een planmilieueffectrapport (plan-MER) opgemaakt. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. ln die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. De kennisgevingsnota die al eerder ter inzage gelegd werd, is aangepast op basis van het landbouwakkoord dat in februari 2024werd gesloten tussen de Vlaamse regering en een aantal landbouworganisaties.

Hoe verloopt de inspraakprocedure?

U kunt van 5/07/2024 tot en met 2/09/2024 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt aangeven welke aanvullende milieueffecten volgens u onderzocht moeten worden en op welke manier dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven. De inspraakelementen, ingediend tijdens de vorige inspraakperiode (vanaf 14 juni 2023) vervallen wel door herstart van de procedure, en dienen zo u dat wenst daarom opnieuw of aangepast ingediend te worden.


Hoe kunt u de nota inkijken?

De nota kunt u downloaden van de website https://www.omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage of in kijken op het gemeentehuis (op afspraak) en bij het Team Omgevingseffecten in Brussel.


Hoe kunt u uw opmerkingen bezorgen?

Tot en met 2/09/2024 kunt u uw opmerkingen bezorgen

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten/Milieueffectrapportage
Plan-MER MAP 7 (P10316)
Koning Albert ll-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surft u naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of belt u naar het gratis nummer 1700.