Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Werken collector Fase1 Aquafin

Op woensdag 27 april vond de infovergadering plaats over de werken van collector Fase 1 door Aquafin.
Tijdens de infovergadering, werd informatie gegeven door de verschillende partners.

Na de infovergadering was er ruimte voor het stellen van vragen. Hieronder vind je een samenvatting van deze vragen.

 • Wat is de grootte van de waterzuiveringsinstallatie?
  Het perceel grond wordt aangekocht. De installatie is ongeveer 50m op 50m. De installatie steekt grotendeels in de grond en zal dus niet hoog boven alles uittorenen. Visueel wordt alles dus sterk beperkt. Er zal uiteraard wel een bovenbouw zichtbaar zijn. Er wordt een groenbuffer voorzien op het perceel om de waterzuiveringsinstallatie af te schermen.
 • Bevindt de waterzuiveringsinstallatie zich in overstromingsgebied?
  Neen. Het perceel waarop de waterzuiveringsinstallatie gebouwd wordt, is niet opgenomen als overstromingsgebied.
 • Nederland voorziet ook nog een wateropvang om overlast op te vangen. Gaat die niet overstromen tot aan de zuiveringsinstallatie? Er werden immers al heel wat eigenaars van gronden op Voerens grondgebied aangesproken.
  Er bestaat geen gevaar dat er een overloop zal zijn. Onze buren voorzien een grote “uitloopstrook” naast het opvangbekken en daarom zijn bijkomende gronden op grondgebied Voeren nodig. Bovendien zal de zuiveringsinstallatie uiteraard ook grondmatig gebufferd worden.
 • Is er al een vergunning voor de aanleg van het waterzuiveringsstation?
  Aquafin heeft nog geen vergunning maar zal binnenkort de aanvraag indienen en verwacht de vergunning binnen 5-6 maanden te verkrijgen.
 • Geeft een rioolwaterzuiveringsinstallatie geur- of geluidshinder
  Volgens Aquafin, geven nieuw gebouwde rioolwaterzuiveringsinstallaties geen klachten. Ze produceren goed gestabiliseerd slib waarbij geen rottingsverschijnselen optreden die geurhinder kunnen veroorzaken. Bij de inplanting worden de onderdelen van de installatie die aanleiding zouden kunnen geven tot geur- of geluidshinder het verst van de bebouwing af geplaatst. Staat de installatie dicht bij woningen, dan kunnen afdekkingen of luchtbehandeling worden voorzien. Het geluid dat door een zuiveringsinstallatie geproduceerd wordt, is een zacht geruis van stromend en spattend water dat de geluidsnorm niet overschrijdt. Indien dit wel het geval zou zijn, dan zorgt Aquafin voor een saneringsproject. Bepaalde onderdelen worden dan overkapt of er worden geluidswallen opgetrokken.
 • Waardevermindering omliggende huizen waterzuiveringsinstallatie?
  Niet opgenomen bij het bestemmingsplan. Vermits er geen externe hinder zal zijn door het zuiveringsstation denken wij niet dat er een waardevermindering zal komen. Het concept zorgt ervoor dat er geen groot gebouw komt bovengronds zodat de eigenlijke zuivering dan ook grotendeels ondergronds is.
 • Hoe zal het concept van de nieuwe weg er uitzien? Worden er ook trottoirs voorzien?
  Op dit moment is de weg niet in goede staat. Tijdens de werken zal de weg niet helemaal afgewerkt worden. De eindlaag moet tijdelijk wachten, ook al zal de weg dan berijdbaar zijn. Er komt uiteindelijk een volledig nieuwe weg met aan weerskanten een goot om het water af te voeren. Trottoirs zijn niet direct in het plan opgenomen. De gemeente moet hier rekening houden met haar financiële mogelijkheden. Dus: indien er ergens iets mogelijk zou zijn, dan wordt dit eerst financieel getoetst alvorens het te lanceren. Voorzichtigheid is troef en loze beloften zijn nooit eerlijk.
 • Bereikbaarheid van het eigen huis, van de hulpdiensten?
  Hulpdiensten hebben te allen tijde toegang. Voor de bereikbaarheid van de huizen kan het zijn dat je overdag (bv. tussen 7-16u) de auto moet wegzetten zodat de werken vlot kunnen verlopen. Dit wordt tijdig aan de bewoners kenbaar gemaakt. (toevoeging aan hetgeen werd gezegd: in geval van nood zal ook de brandweer helpen voor het handmatig dragen van eventuele zieken of gekwetsten tot aan de ziekenwagen. Dit gebeurt nu ook al meermaals per jaar in andere cases)
 • Wat met verkeer en omleidingen?
  Op dit moment is er nog geen plan uitgewerkt. Het plan zal wel aanpasbaar moeten zijn voor toevallige of externe onverwachte factoren. Dit zal in overleg met de gemeente en politie gebeuren van zodra een meer gedetailleerde planning van de werken bekend is. Er wordt uiteraard geprobeerd om zo min mogelijk hinder te creëren. Daarom zal er ook sterk fragmentarisch gewerkt worden.
 • De Grijzegraaf wordt druk gebruikt door schoolgaande kinderen. Hoe gaan zij op school geraken?
  De fietsers worden omgeleid via het fietspad Mesch-Pledjes, uitkomende aan de Drees. Dat zal gebeuren in overleg met de gemeente Eijsden-Magraten.
 • Kunnen de bewoners van Grijzegraaf hun woningen dan niet bereiken?
  Indien de noodzaak zou bestaan, kan “de” paal tijdelijk verwijderd worden. “Niet bereiken” is een groot woord. Er zal uiteraard gedurende een tijd een beperkte bereikbaarheid zijn, maar de inwoners zullen geen kilometer moeten lopen om bij hun voertuig te komen.
 • Moeten de bewoners van Grijzegraaf dan ook al het zwaar verkeer slikken tijdens de werken aan het zuiveringsstation?
  We kunnen inderdaad onmogelijk aan dergelijke werken beginnen zonder dat we deze weg gebruiken. Dat is inherent aan water- of wegeniswerken.
 • Subsidies voor de hinder voor zelfstandigen?
  Het Vlaams gewest (Vlaio) heeft subsidies ter beschikking onder bepaalde voorwaarden. De gemeente zal er alles aan doen om elke hinder tot het strikte minimum te beperken en dit via gerichte omleidingen.
  nota: De Vlaamse Regering heeft zeer recent nieuwe beslissingen genomen over dit item. Het ligt nu bij de Raad van State ter advisering
  https://www.vlaio.be/maatregel/inkomenscompensatievergoeding-zelfstandigen
 • Aanspreekpunt bij schade door de werken?
  Er zijn normaal gezien weinig schadegevallen. Indien er toch iets beschadigd zou worden, kan je terecht in de werfkeet of via de ombudsman van Aquafin om de schade aan te geven en de nodige afhandeling te bespreken. Ook de gemeente kan een aanspreekpunt zijn aangezien zij wekelijks overleg heeft met de uitvoerders.
 • Wie betaalt dit project?
  Aquafin is de opdrachtgever en betaalt alles wat te maken heeft met de rioleringswerken (incl. heraanleg wegen). VMM staat in voor de kosten voor de verfraaiing van de Voer. Gemeente enkel de openbare verlichting plus eventuele stoepen.
 • Ieder gezin is verplicht om zijn installatie af te koppelen, maar wat zijn de kosten per gezin?
  Er wordt uitgegaan van 300-500 euro per gezin. Dit is slechts een indicatie. De prijs is afhankelijk van het feit of je de werken zelf doet of uitbesteedt, en van situatie tot situatie.
 • Wat was het nut van de werken aan d’r Pley als nu alles terug opengebroken wordt?
  De werken aan d’r Pley dateren van 2007 en waren vooral gericht op de inrichting van het plein en ondergrondse riolering. De inrichting wordt zo gelaten of heropgemaakt. Het is vooral de weg die wordt opengebroken om de doorgang van de bypass mogelijk te maken. De werken van 2007 hebben dus wel degelijk zin gehad. Indien nodig zullen ze wel verbeterd worden.
 • Subsidiaire vraag over de vuilwaterafvoer van de nieuwe wijk Hoeneveldje. Waarom die niet laten gebeuren via de Beek?
  Op dit ogenblik wordt er samen met de Provincie al gewerkt met een wadi waaruit gezuiverd water naar de Beek wordt geleid! De capaciteit (ook voor de zuivering) is echter onvoldoende om te voldoen aan alle huidige en toekomstige woningen.

  Voor de vuilvracht zal ook een buizensysteem (via Infrax) noodzakelijk zijn. Daarbij blijkt de afvoer via Berneauweg (waar sowieso alle woningen aangekoppeld moeten worden) naar kruispunt Weersterweg-Boomstraat (met afvoer van Weersterweg) toch wel de kortste en goedkoopste optie.

  Belangrijk probleem is het afvoeren van de vuilvracht van de woningen die richting Berneau in dalende lijn staan. Die worden volgens de huidige visie eerst op gravitaire manier (vrijverval riolering) naar een gezamenlijke ondergrondse opvang gebracht in de omgeving van Beekberg. Vandaar zal alle vuilvracht met één drukpompsysteem tot op de “top” van de Berneauweg (ter hoogte van uitrit Hoeneveldje) worden gestuwd om dan in het aan te leggen DWA-systeem van de Berneauweg-Weersterweg-Boomstraat te belanden voor gravitaire afloop.

  De vuilvracht van Hoeneveldje volledig afvoeren via de Beekberg is dan een significant langer traject dat niet overal gravitair is en dus meermaals opgestuwd moet worden. Er moeten dan sowieso extra buizen aangelegd worden tot aan de Moelingerweg.

  Het hemelwater wordt uiteraard wel via de Beek afgevoerd. Het traject tot aan de Beek is relatief kort. Vandaar kan de beek het water meenemen naar de Voer. De gemeente wenst te laten bepalen of enige retentie nodig zal zijn.
 • Worden de presentaties bekend gemaakt?
  De presentaties zullen op de gemeentelijke website gezet worden en zijn ter inzage voor het publiek.

Kijk voor meer info ook op de website van Aquafin:


Infrastructuur en Omgeving - Werken in uitvoering - Meest gestelde vragen