Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Algemeen Directeur

De algemeen directeur staat als hoofd van het personeel in voor de algemene leiding van de gemeentelijke en OCMW-diensten en voor de dagelijkse personele leiding. Ze woont de vergaderingen van het schepencollege en van de gemeenteraad bij alsook van het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn. Ze zorgt voor het verslag - de notulen - van deze zittingen. Ze adviseert deze organen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. De algemeen directeur staat in voor de werking van de gemeentelijke en OCMW-diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid.

Verder is zij ook secretaris van het politiecollege (tijdens het schepencollege) en de politieraad (taken in gemeenteraad).

contact

Kimberly Peeters
Algemeen directeur