Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Inschrijving in de KBO

Inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen (kbo)

Vanaf 1 juli 2003 moet je als startende zelfstandige jouw onderneming inschrijven in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO). Hiervoor kan je terecht bij een erkend ondernemingsloket.

De kruispuntbank vervangt het vroegere handels- en ambachtsregister. Bij de inschrijving wordt je een uniek ondernemingsnummer toegekend, dat na verloop van tijd alle andere identificatienummers zal vervangen. De overheid gebruikt voortaan dit unieke ondernemingsnummer in alle communicatie met betrekking tot jouw zaak.

Wanneer je je inschrijft in de KBO, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

Basiskennis bedrijfsbeheer - beroepskennis
Via akten (diploma's en getuigschriften) of praktijkervaring (5 jaar) moet je bewijzen dat je over voldoende kennis van bedrijfsbeheer beschikt. Daarnaast zijn er een 40-tal beroepen waarvoor je ook beroepskennis moet bewijzen.

Vergunningen
Voor sommige beroepen kunnen er bijkomende verplichtingen gelden inzake toelatingen en vergunningen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de leurkaart voor ambulante handelaars, de beroepskaart voor vreemdelingen, de omgevingsvergunning, de vergunning voor het fabriceren of in handel brengen van voedingswaren, een registratie van aannemers, een vergunning voor grote verkoopruimtes, enzovoort.

Zichtrekening
Bij de financiële instelling van jouw keuze moet je een zichtrekening openen, die verschilt van jouw privé-rekening. Het nummer van deze rekening en de naam van de financiële instelling moet je vermelden op al jouw facturen, brieven, bestelbons, enzovoort. De zichtrekening moet geopend zijn vóór je een inschrijving in de KBO kan verkrijgen.

Meer informatie over de erkende ondernemingsloketten en hun adressen vind je terug op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie.