Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

AanvragerAard van de aanvraagPlaatsPeriode van bekendmaking
Nivelle Nico, Burgemeester Coenegrachtslaan 36, 3770 Riemstverkavelen van 2 lotenWithuisstraat 78A en 78B, 3790 Voeren
VOEREN 5 AFD/MOELINGEN, sectie B, perceelnr 0053L
30-09-2022 tot en met 30-10-2022
NV AQUAFIN, Kontichsesteenweg 54, 2630 Aartselaarcollector voer fase 2Vitschen, Dr.J.Goffinstraat, Schophem, Ottegraeven
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie C, perceelnr 0941A, 0942E, 0350A, 0937B, 0352E,0485C, 0486E, 0485S, 0484E, 1019B, 1026A, 1023G, 1019B
19-09-2022 tot en met 18-10-2022
Muytjens Evelyne en Platania Thomas, Kosterstraat 5, 3798 Voerenbouwen van een woningBerneauweg 24, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 0769L
29-08-2022 tot en met 27-09-2022
Makkers, I gen Treut 1, 3793 Voerenbestemmingswijziging en verbouwing van een schuurVoerenstraat 52, 3790 Voeren
VOEREN 5 AFD/MOELINGEN, sectie B, perceelnr. 0166N
19-08-2022 tot en met 17-09-202
Wuidart Christel en Wyzen Thierry, Tossem 5, 4880 Aubelverbouwing van een woning met bijgebouwen tot 3 woningenKies 4, 3790 Voeren
VOEREN 1 AFD/ST-MARTENS-VOEREN, sectie C, perceelnr. 1178E, 1174C, 1179C
05-08-2022 tot en met 04-09-2022
Bekendmaking omgevingsvergunning

omgevingsvergunning

Dossiernummer: OMV_2022096624
Omschrijving van de werken: verbouwing van een carport
Aanvrager: Quaedvlieg Romanée en Verleye Thibaut, Veurs 81, 3790 Voeren
Ligging: Veurs 81, 3790 Voeren
Datum vergunning: 29-09-2022

Dossiernummer: OMV_2022088958
Omschrijving van de werken: bouwen van een woning
Aanvrager: Tychon Maxime, Dorpsstraat 5, 6251 NA Eckelrade
Ligging: Berneauweg 20, 3798 Voeren
Datum vergunning: 29-09-2022

Dossiernummer: OMV_2022086997
Omschrijving van de werken: verbouwing van restaurant tot vakantieverblijven
Aanvrager: Lousberg Charles, Tienhof 39b, 3798 Voeren
Ligging: Varnstraat 17, 3793 Voeren
Datum vergunning: 29-09-2022

Dossiernummer: OMV_2022093329
Omschrijving van de werken: uitbreiding van een woning
Aanvrager: VAN DER VENNE Frans, Bovendorp 42, 3798 Voeren
Ligging: Bovendorp 42, 3798 Voeren
Datum vergunning: 01-09-2022
aktename van melding

AanvragerAard van de aanvraagPlaatsPeriode van bekendmaking


Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.


Bezorg hiertoe een beroepschrift:

 • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be);
 • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.

 1. Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
 2. Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:
  • de vergunningsaanvrager; het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen van VOEREN.
 3. Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • de referentie van het dossier: vb. OMV_2019...;
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning;
  • of u gehoord wenst te worden.
 4. Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie BE18 0910 1811 3565 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_...” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.