Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

AanvragerAard van de aanvraagPlaatsPeriode van bekendmaking
Theunissen Joseph, Dorpsstraat 55, 3790 Voerenverkavelen van 2 lotenBatticestraat 3 en 5, 3790 Voeren
VOEREN 5 AFD/MOELINGEN, sectie B, perceelnr. 0576C
03-02-2023 tot en met 04-03-2023
Van Proemeren Kevin, Onderdorp 12, 3798 Voerenregularisatie van een loodsOnderdorp 12, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 0077K
27-01-2023 tot en met 25-02-2023
Partouns Ghislaine en Huijnen Ronny, rue des Combattants 17, 4608 Warsagebestemmingswijziging (woning --> vakantiewoning)Bauwerd 12, 3792 Voeren
VOEREN 4 AFD/ST-PIETERS-VOEREN, sectie A, perceelnr. 0121T
20-01-2023 tot en met 18-02-202
Maurer Johannes en Bellink Elfride, Schophem 2, 3798 Voerenfunctiewijziging van hoeve naar woningSchophem 2, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie C, perceelnr. 0382G, 0382E
19-01-2023 tot en met 17-02-2023
Vrijens Luc & Aelterman Deborah, Pley 2, 3798 VoerenBouwen van een woningHeirweg 24, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 1981A, 0744B
23-12-2022 tot en met 21-01-2023
NV Aquafin, Kontichsesteenweg 54, 2630 AartselaarCollector voer fase 2VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie C, Perceelnr. 0941A, 0942E, 0350A, 0937B, 0352E, 1019B, 1026A, 1023G, 1019B; sectie A, Perceelnr. 0485C, 0486E, 0485S, 0484E19-12-2022 tot en met 17-01-2023
Van Proemeren Kevin, Onderdorp 12, 3798 Voeren

Regularisatie van een loods

Onderdorp 12, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 0077K
16-12-2022 tot en met 14-01-2023
Bekendmaking omgevingsvergunning

omgevingsvergunning

Dossiernummer: OMV_2022154368
Omschrijving van de werken: plaatsen van een kleine windturbine
Aanvrager: Wernimont Daniel, Batticestraat 25, 3790 Voeren
Ligging: Batticestraat, 3790 Voeren
Datum weigering: 19-01-2023

Dossiernummer: OMV_2022141808
Omschrijving van de werken: bouwen van een woning
Aanvrager: PLAS Bruno en HUYNEN Cindy, Schophem 29 bus 2, 3798 Voeren*
Ligging: Klumpke 6, 3798 Voeren
Datum vergunning: 12-01-2023

Dossiernummer: OMV_2022144133
Omschrijving van de werken: bouwen van een hobbyruimte
Aanvrager: Rosbeek Remco, Schophem 71, 3798 Voeren
Ligging: Schophem 71, 3798 Voeren
Datum vergunning: 05-01-2023

Dossiernummer: OMV_2022143898
Omschrijving van de werken: bouwen van een E-cabine
Aanvrager: Fluvius, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt
Ligging: Meulenberg, 3798 Voeren
Datum vergunning: 05-01-2023aktename van melding

AanvragerAard van de aanvraagPlaatsPeriode van bekendmaking


Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.


Bezorg hiertoe een beroepschrift:

 • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be);
 • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.

 1. Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
 2. Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:
  • de vergunningsaanvrager; het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen van VOEREN.
 3. Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • de referentie van het dossier: vb. OMV_2019...;
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning;
  • of u gehoord wenst te worden.
 4. Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie BE18 0910 1811 3565 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_...” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.