Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

AanvragerAard van de aanvraagPlaatsPeriode van bekendmaking
CVBA POMCATER, Snauwenberg 1, 3798 Voeren
Castermans Daniel Paula, Driesch 13, 3790 Voeren
grondwaterwinning te Snauwenbergveld in VoerenSnauwenberg 1, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie C, perceelnr.0212H
20-05-2020 tot en met 18-06-2020
Payens Fleur, Sint-Pieterstraat 40, 3792 Voerencreëren van 3 gastenkamers en plaatsing van een dakraam op de bijbouwSint-Pieterstraat 40, 3792 Voeren
VOEREN 4 AFD/ST-PIETERS-VOEREN, sectie A, perceelnr. 0214K
20-05-2020 tot en met 18-06-2020
VZW Natuurpunt Beheer - Janssen Noah en Versweyveld Stefan, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
reliëfwijziging"Moffert" – “Voerenberg” – “Meulemberg” , 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie C, perceelnr. 1156A, 0231A, 0237B, 0237A, 0234A, 0018H, 0020A, 0018L, 0018M, 0006A, 0018K, 0010A
11-05-2020 tot en met 09-06-2020
VZW Natuurpunt Beheer en Janssen Noah, Coxiestraat 11, 2800 Mechelengraslandherstel altenbroek"Altembrouck" , 3798 VoerenVOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie C, perceelnr. 0064A, 0065A, 0072A, 0036, 0064B, 0064C08-05-2020 tot en met 06-06-2020
Dodemont Stéphane en Pinckers Nathalie, Sint-Martenstraat 8, 3790 Voerenverbouwing van een bestaande woning, stallen en bijgebouwen tot een woning en 2 vakantieverblijvenKetten 7 – 7 bus A en 7 bus B, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 0564L, 0568F, 0563B
08-05-2020 tot en met 06-06-2020
Piron Francois, Chenestre 41 bus A, 4606 Dalhemverbouwing van een ontvangsthal in 6 appartementenElvenschans 1 bus 0.01 – 0-02 – 1-01 – 1.02 – 2.01 – 2.02 - 3790 Voeren
VOEREN 5 AFD/MOELINGEN, sectie A, perceelnr. 0001C
08-05-2020 tot en met 06-06-2020
NV Sibomat, Oude Waalstraat 248, 9870 Zultebouwen 12 sociale woningenDolium 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 1969F2, 1969K2, 1969H2, 1969Z, 1969G2, 1969E2, 1969D2, 1969X, 1969Y, 1969C2, 1969A2, 1969B2
04-05-2020 tot en met 23-05-2020
Bekendmaking omgevingsvergunning

omgevingsvergunning

Dossiernummer: OMV_2020019731
Omschrijving van de werken: renovatie en uitbreiding van een eengezinswoning
Aanvrager: Walpot Kris, Weesterweg 5 bus 2, 3798 Voeren
Ligging: Viséweg 13, 3790 Voeren,
Datum vergunning: 14-05-2020

Dossiernummer: OMV_2020019990
Omschrijving van de werken: verbouwing van een bestaande molen tot woning
Aanvragers: Janssen Rudy en Lang Carine, Bovendorp 37, 3798 Voeren
Ligging: Bovendorp 37 bus A, 3798 Voeren,
Datum weigering : 14-05-2020

Dossiernummer: OMV_2020016769
Omschrijving van de werken: verbouwing met uitbreiding van een eengezinswoning
Aanvrager: Daems Marijke, Viseweg 40, 3790 Voeren
Ligging: Viséweg 40, 3790 Voeren,
Datum vergunning: 14-05-2020

Dossiernummer: OMV_2020050685
Omschrijving van de werken: plaatsen van een veranda
Aanvrager: Gaens Tom Jos, Vitschen 30, 3798 Voeren
Ligging: Vitschen 30, 3798 Voeren,
Datum vergunning: 07-05-2020

Omschrijving: arrest Raad van State inzake vernietiging milieuvergunningsaanvraag klasse 2
Aanvrager:
Lhomme Philippe, Molen 10, 3798 Voeren
Ligging:
Molen 10, 3798 Voeren
Datum arrest:
12-03-2020

Dossiernummer: OMV_2020017841
Omschrijving van de werken: verbouwing en uitbreiding van een bestaande woning en bouwen van 3 garages
Aanvrager: Ceulemans Richard, Varnstraat 1, 3793 Voeren
Ligging: Varnstraat 1, 3793 Voeren,
Datum vergunning: 02-04-2020

Dossiernummer: OMV_2020011628
Omschrijving van de werken: bouwen van een woning
Aanvrager: Duysens Steven en Jacobs Lucie, Kinkenberg 4 bus E, 3790 Voeren
Ligging: Silex 6, 3798 Voeren,
Datum vergunning: 02-04-2020

Dossiernummer: OMV_2019157235
Omschrijving van de werken: verbouwing van een bestaande woning tot 2 vakantieverblijven voor 4 en 12 personen
Aanvrager: Spronken Din en Benders Carolijn, Ordenmolen 1, 3792 Voeren
Ligging: Ordenmolen 1, 3792 Voeren,
Datum weigering: 02-04-2020


aktename van melding

AanvragerAard van de aanvraagPlaatsPeriode van bekendmaking
Nicole Braga, Winandus 18, 3798 Voerenplaatsing van een gastank
Winandus 18, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 0063F
2020-05-13 tem 2020-06-12
Jean-François Judong, Hagelstein 25, 3791 Voerenplaatsing van een ondergrondse propaangastankHagelstein 25, 3791 Voeren
VOEREN 3 AFD/REMERSDAAL, sectie B, perceelnr. 0662B
2020-05-13 tem 2020-06-12
Donkers – De Kok, Waterval 10, 3792 Voerenplaatsing van een ondergrondse gastank van 1750 literWaterval 10, 3792 Voeren

VOEREN 4 AFD/ST-PIETERS-VOEREN, sectie A, perceelnr. 0010K

2020-05-13 tem 2020-06-12
Ardan Linder, Bovendorp 46, 3798 Voerenplaatsen van een ondergrondse gastank van 2750 literHeirweg 1, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 1969B
2020-03-06 tem 2020-04-05
Philippe Rutten, Kerkhofstraat 14, 3798 Voerenverkoop gasflessen propaan/butaan in verplaatsbare recipiëntenKerkhofstraat 14, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie B, perceelnr. 0861G
2020-03-06 tem 2020-04-05
Kay Poulissen Sint-Gertrudisplein 4 bus 2, 3740 Bilzenplaatsen van een ondergrondse gastank van 2400 liter

Sterappel 1, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 1969N2

2020-03-02 tem 2020-04-01


Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.


Bezorg hiertoe een beroepschrift:

 • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be);
 • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.

 1. Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
 2. Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:
  • de vergunningsaanvrager; het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen van VOEREN.
 3. Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • de referentie van het dossier: vb. OMV_2019...;
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning;
  • of u gehoord wenst te worden.
 4. Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie BE18 0910 1811 3565 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_...” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.