Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

AanvragerAard van de aanvraagPlaatsPeriode van bekendmaking
AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar20.725 - voeren - collector voer fase 2Sint-Martenstraat, Bies, Einde Commanderie, Op de Voer, Berg, Kerkstraat, Ottegraeven, ’t Hof, Vogelstang, Sint-Pieterstraat, 36, 3790 Voeren, Einde 34, 3790 Voeren, Stationsstraat, Mot29-04-2024 tot en met 28-05-2024
Van Drunen Laura en Curfs Robertus, Heirweg 11, 3798 Voerenbouwen van een woningHeirweg 23, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 1981E
26-04-2024 tot en met 25-05-2024
Theunissen Marie-Therese en Vanaubel Rudi, Batticestraat 71, 3790 Voerenbouwen van een woningBatticestraat 5, 3790 Voeren
VOEREN 5 AFD/MOELINGEN, sectie B, perceelnr. 0576C
15-03-2024 tot en met 13-04-2024
ALBERT Charlene en LONEUX Eric, Viséweg 21, 3790 Voerenbouwen van een woningWithuisstraat 47, 3790 Voeren
VOEREN 5 AFD/MOELINGEN, sectie A, perceelnr. 0440A
14-03-2024 tot en met 12-04-2024

Aanpassing rooilijn

Omschrijving: Openbaar onderzoek verleggen rooilijn
Ligging: Bies te 3790 Voeren
Periode van bekendmaking
: 30-04-2024 tot 30-05-2024 12u00

Omschrijving: Definitieve goedkeuring verleggen rooilijn
Ligging: Driesch te 3790 Voeren
Periode van bekendmaking
: 25-04-2024 tot 26-05-2024


Bekendmaking omgevingsvergunning

omgevingsvergunning

Dossiernummer: OMV_2024024467
Omschrijving van de werken: bouw van 10 vakantiekamers voor 40 personen
Aanvrager: Vonken Maria, Berg 17, 3790 Voeren
Ligging: Berg 17, 3790 Voeren)
Datum weigering: 02-05-2024

Dossiernummer: OMV_2024028884
Omschrijving van de werken: verbouwing van een woning
Aanvrager: Loo Boris, Berg 12, 3790 Voeren
Ligging: Berg 12, 3790 Voeren
Datum vergunning: 02-05-2024

Dossiernummer: OMV_2024039039
Omschrijving van de werken: terras met overkapping
Aanvrager: ATRIUM MOELINGEN, Dorpsstraat 50, 3790 Voeren
Ligging: Dorpsstraat 23, 3790 Voeren
Datum vergunning: 02-05-2024

Dossiernummer: OMV_2023119209
Omschrijving van de werken: heraanleg/herstelling fietspad
Aanvrager: Gemeente Voeren, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren
Ligging: Stadshaag, 3798 Voeren
Datum vergunning: 25-04-2024

Dossiernummer: OMV_2024014354
Omschrijving van de werken: renovatie schuur tot woning
Aanvrager: Brouwers Judith, Mennekesput 1, 3798 Voeren
Ligging: Mennekesput 1, 3798 Voeren
Datum vergunning: 25-04-2024

Dossiernummer: OMV_2023149422
Omschrijving van de werken: regularisatie van 2 appartementen naar 3 appartementen
Aanvrager: Wynants Christian, Pley 25 bus 3, 3798 Voeren
Ligging: Pley 25, 3798 Voeren
Datum vergunning: 18-04-2024

aktename van melding

Dossiernummer: OMV_2024059243
Omschrijving van de werken: bouwen carport + gevelwijzigingen
Aanvrager: Colin Eric, Kwinten 35, 3790 Voeren
Ligging: Kwinten 35, 3790 Voeren
Datum aktename: 02-05-2024

Dossiernummer: OMV_2024047785
Omschrijving van de werken: ondergrondse gastank
Aanvrager: Raymond Speetjens, Withuis 11, 3790 Voeren
Ligging: Withuis 7 en 9, 3790 Voeren
Datum aktename: 04-04-2024

Dossiernummer: OMV_2024045813
Omschrijving van de werken: plaatsen van een veranda
Aanvrager: Hepkema Bernard, De Plank 66, 3790 Voeren
Ligging: De Plank 66, 3790 Voeren
Datum aktename: 04-04-2024


Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.


Bezorg hiertoe een beroepschrift:

 • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be);
 • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.

 1. Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
 2. Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:
  • de vergunningsaanvrager; het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen van VOEREN.
 3. Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • de referentie van het dossier: vb. OMV_2019...;
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning;
  • of u gehoord wenst te worden.
 4. Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie BE18 0910 1811 3565 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_...” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.