Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

AanvragerAard van de aanvraagPlaatsPeriode van bekendmaking
Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 AartselaarProject 23539: 'Voeren: Verbindingsriolering Veurs"

lnvesterings- optimalisatieprogramma'2021'

Aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut
Veurs, 3790 Voeren
24-05-2023 tot en met 21-06-2023
SCHYNS Françoise, Vliegesteeg 2, 3798 Voerenuitbreiding woning + regularisatie bestemmingswijziging handel naar woningBovendorp 14, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 0392F
17-05-2023 tot en met 15-06-2023
GEMEENTEBESTUUR Voeren, Gemeenteplein 1, 3798 Voerenverkaveling WeersterwegWeersterweg, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 1123C, 1133M, 1133L
04-05-2023 tot en met 02-06-2023
GEMEENTEBESTUUR Voeren, Gemeenteplein 1, 3798 Voerenaanleggen van een parkingEinde, 3790 Voeren
VOEREN / 1AFD / Sint-Martens-Voeren, sectie A, Zonder nummer
27-04-2023 tot en met 26-05-2023
Snoeck Samson, Sint-Pieterstraat 12, 3792 Voerenregularisatie van 2 bestaande woningenSint-Pieterstraat 16, 3792 Voeren
VOEREN 4 AFD/ST-PIETERS-VOEREN, sectie A, perceelnr. 0164H
30-03-2023 tot en met 28-04-2023
Gemeente Voeren, Gemeenteplein 1, 3798 VoerenerosiebekkenOttegraeven, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie C, perceelnr. 0758B, 0746D
27-03-2023 tot en met 25-04-2023
Gerhards Marvin, Gieveldstraat 5 bus B, 3793 Voerenverbouwen van een woning tot meergezinswoningGieveldstraat 5, 3793 Voeren
VOEREN 2 AFD/TEUVEN, sectie A, perceelnr. 0558B
23-03-2023 tot en met 21-04-2023
Bekendmaking omgevingsvergunning

omgevingsvergunning

Dossiernummer: OMV_2023029113
Omschrijving van de werken: verbouwing van een woning
Aanvrager: BORREMANS Marie, Vitschen 10, 3798 Voeren
Ligging:
Vitschen 10, 3798 Voeren
Datum vergunning: 04-05-2023

Dossiernummer: OMV_2023007076
Omschrijving van de werken: verkaveling 2 loten
Aanvrager: Theunissen Joseph, Dorpsstraat 55, 3790 Voeren
Ligging: Batticestraat 3 – 5, 3790 Voeren
Datum vergunning: 04-05-2023

Dossiernummer: OMV_2022162111
Omschrijving van de werken: KMO terrein
Aanvrager: Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg, Kempische Steenweg 303 bus 101, 3500 Hasselt
Ligging: Weersterweg, 3798 Voeren
Datum vergunning: 27-04-2023

Dossiernummer: OMV_2023002474
Omschrijving van de werken: regularisatie van een loods
Aanvrager: Van Proemeren Kevin, Onderdorp 12, 3798 Voeren
Ligging: Onderdorp 12, 3798 Voeren
Datum weigering: 27-04-2023

Dossiernummer: OMV_2022142335
Omschrijving van de werken: verbouwing van een praktijkruimte en 3 wooneenheden
Aanvrager: HUISARTSENASSOCIATIE ERNON, Drees 16, 3798 Voeren
Ligging: Drees 16, 3798 Voeren
Datum vergunning: 20-04-2023

Dossiernummer: OMV_2022167921
Omschrijving van de werken: functiewijziging van hoeve naar woning
Aanvrager: Maurer Johannes en Bellink Elfride, Schophem 2, 3798 Voeren
Ligging: Schophem 2, 3798 Voeren
Datum vergunning: 20-04-2023

Dossiernummer: OMV_2022155718
Omschrijving van de werken: bestemmingswijziging (woning à vakantiewoning)
Aanvrager: Partouns Ghislaine, Sint-Pieterstraat 17, 3792 Voeren en Huijnen Ronny, rue des Combattants 17, 4608 Warsage
Ligging: Bauwerd 12, 3792 Voeren
Datum weigering: 20-04-2023

Dossiernummer: OMV_2023017255
Omschrijving van de werken: kappen van bomen
Aanvrager: Dodémont Armel, Schophem 13, 3798 Voeren
Ligging: Steenbosch, 3798 Voeren
Datum vergunning: 06-04-2023


aktename van melding

Dossiernummer: OMV_2023052543
Omschrijving van de werken: ondergrondse gastank van 2950 liter
Aanvrager: Dirk Poismans, Batticestraat 75, 3790 Voeren
Ligging: Batticestraat 75, 3790 Voeren
Datum aktename van een melding: 20-04-2023

AanvragerAard van de aanvraagPlaatsPeriode van bekendmaking


Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.


Bezorg hiertoe een beroepschrift:

 • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be);
 • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.

 1. Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
 2. Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:
  • de vergunningsaanvrager; het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen van VOEREN.
 3. Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • de referentie van het dossier: vb. OMV_2019...;
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning;
  • of u gehoord wenst te worden.
 4. Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie BE18 0910 1811 3565 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_...” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.