Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

GAS (gemeentelijke administratieve sanctie)

Vanaf 1 september treedt de ‘Gemeentelijke administratieve sanctie’ of kortweg GAS in werking op het grondgebied van de gemeente Voeren. Vanaf dat moment zal de GAS-reglementering in heel Limburg – op de gemeente Herstappe na – van kracht zijn. Sluikstorten en foutparkeren zijn de twee prioriteiten die het lokaal bestuur wil aanpakken.

Wat is GAS?
De Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) is in het leven geroepen om allerlei vormen van openbare overlast te beboeten: sluikstorten, geluidsoverlast, afvalverbranding, foutparkeren,… Binnen de GAS-reglementering komt een administratieve geldboete het vaakst voor. Dit is een boete van maximum 350 euro voor een volwassene en maximum 175 euro voor een minderjarige vanaf 14 jaar.

Wanneer wordt GAS ingevoerd?
De GAS-wetgeving wordt in de gemeente Voeren ingevoerd op 1 september 2020. Zowel de burger als het bestuur zal echter de mogelijkheid krijgen om zich aan deze nieuwe regelgeving aan te passen. Er zal in de eerste maanden dus vooral sensibiliserend opgetreden worden.

Waar zal op gefocust worden?
Het bestuur van de gemeente Voeren heeft ervoor gekozen om te focussen op de overlast veroorzaakt door sluikstorten en foutparkeren. Deze prioriteiten kwamen naar voor in de veiligheidsenquête zoals afgenomen in 2015. In 2019 ontving de lokale politie in totaal 13 meldingen in verband met sluikstorten. Door hiervan een prioriteit te maken hoopt het lokale bestuur dat cijfer te doen dalen. Foutparkeren zorgt niet enkel voor ergernis bij buurtbewoners, maar brengt ook de zwakke weggebruiker in gevaar. Vaak met gevaarlijke situaties op de openbare weg als gevolg. Het doel is om dit fenomeen uit het straatbeeld te laten verdwijnen. De GAS-regelgeving is van toepassing voor iedereen die zich op het grondgebied van Voeren bevindt. Dit houdt in dat zowel de inwoners als de toeristen die de gemeente bezoeken zich aan de regelgeving dienen te houden.

Wie zal erop toezien dat de GAS-regelgeving wordt nageleefd?
In de gemeente Voeren zullen de inspecteurs van de lokale politie erop toezien dat de inwoners de GAS-regelgeving naleven. Hun taak bestaat er in eerste instantie uit om de burger te sensibiliseren en te informeren. In een later stadium zullen de inspecteurs een proces-verbaal opstellen in het geval van een overtreding en dit opsturen naar de sanctionerend ambtenaar. De betrokkene ontvangt dan een aangetekende brief met de beschrijving van zijn overtreding en de mogelijkheid om zich schriftelijk en/ of mondeling te verweren. Wanneer de betrokkene minderjarig is, stelt de sanctionerend ambtenaar steeds voor om een bemiddelingsprocedure te volgen. Wanneer de bemiddeling slaagt en de afspraken worden nagekomen, volgt er geen administratieve boete. Wanneer de sanctionerend ambtenaar beslist om een geldboete op te leggen aan een volwassene of minderjarige, kan de betrokkene binnen de 30 dagen beroep indienen bij de Politierechtbank. Na deze termijn is de beslissing definitief en volgt er een overschrijvingsformulier.

Waarom wordt GAS ingevoerd in de gemeente Voeren?
Met de invoering van de GAS-regelgeving is de gemeente Voeren en de lokale politie op het vlak van kleine overtredingen, niet meer afhankelijk van het parket en kan de gemeente een eigen beleid voeren. Daardoor kunnen de lokale instanties korter op de bal spelen, waardoor het gevoel van straffeloosheid afneemt. Het uiteindelijke doel is om te zorgen voor een aangename leefomgeving met respect voor onze natuur, onze infrastructuur en voor elkaar.