Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Werken als jobstudent

Wie?

Je mag als jobstudent werken als je minstens 15 jaar bent en in feite niet meer onderworpen bent aan de voltijdse schoolplicht.
Je moet:

  • ofwel voltijds onderwijs volgen
  • ofwel deeltijds onderwijs volgen, maar dan gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden en verplichtingen

Je moet met de werkgever een schriftelijke overeenkomst van bepaalde duur sluiten. Die moet ondertekend zijn bij aanvang van je job en je moet er een kopie van krijgen.
Op de eerste werkdag moet je een kopie van het arbeidsreglement krijgen. Dat bevat de rechten en plichten van werkgever en werknemer, alsook de werkvoorwaarden in het bedrijf.
Op het einde van je contract moet de werkgever je een individuele rekening, een loonfiche, een belastingfiche en eventueel een bijdragebon voor het ziekenfonds en vakantieattest geven.

Arbeidsduur en arbeidstijd

Het contract en het arbeidsreglement moeten duidelijk de arbeidsduur vermelden. De normale arbeidsduur bedraagt maximaal acht uur per dag en gemiddeld 38 uur per week. Voor sommige sectoren, zoals de horeca, bestaan er afwijkingen.

Als je 18 jaar en ouder bent, heb je recht op een pauze zodra je meer dan zes uur werkt. De pauze bedraagt in principe 15 minuten.
Ben je nog geen 18 jaar, dan mag je niet langer werken dan acht uur per dag en mag je geen overuren maken. Je mag niet langer dan 4.30 uur werken zonder pauze.
Als je langer moet werken, heb je recht op een pauze van een half uur.
Moet je langer dan zes uur werken, heb je recht op een pauze van een uur, op te nemen in één keer of in twee pauzes van telkens een half uur.

Kinderbijslag

Werken als een jobstudent is geen hinderpaal voor de uitkering van de kinderbijslag:

  • voor zover je werkt met een arbeidscontract als jobstudent
  • voor zover je, als je geen arbeidscontract als jobstudent hebt, minder dan 80 uur per maand werkt, ofwel enkel werkt tijdens de vakanties (Kerstmis, Pasen en zomervakantie)

Fiscale toestand

Werken als een jobstudent kan een weerslag hebben op de fiscale toestand van je ouders als je nog thuis woont. Je blijft ten laste van je ouders als je netto-inkomen niet hoger is dan:

  • 2490 euro indien men de ouders fiscaal als echtgenoten beschouwt
  • 3590 euro indien men de ouders fiscaal als alleenstaanden beschouwt

Je moet als jobstudent geen belastingen betalen als je netto-inkomen niet hoger is dan 5660 euro. Je bent in elk geval verplicht een belastingaangifte in te vullen, ongeacht het bedrag van je inkomen.

Contact?

Kijk voor meer informatie op de website van de Federale overheidsdienst Financiën.