Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Gemeenteraad

De gemeenteraad stippelt maandelijks de lijnen uit. Er worden beslissingen genomen met betrekking tot personeel, begroting, enzovoort.

De taken van de gemeenteraad zijn:

  • het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget en de budgetwijzigingen en de jaarrekeningen ;
  • het vaststellen van het organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het personeel;
  • het goedkeuren van het internecontrolesysteem;
  • het stellen van daden van beschikking met betrekking tot roerende en onroerende goederen voorzover de verrichting niet behoort tot de aangelegenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen ;
  • het inrichten van adviesraden en overlegstructuren;
  • het vaststellen van de gemeentebelastingen en retributies;
  • het vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling.

(publicatiedatum: 2019-02-06)