Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Vogelgriep

Het Federale VoedselAgentschap roept op tot verhoogde waakzaamheid.
Het is belangrijk dat de Belgische pluimveehouders de verplichtingen nakomen op het vlak van gezondheidsbewaking in hun bedrijven en de elementaire hygiënemaatregelen die werden opgesteld om het Belgische pluimvee te beschermen tegen de insleep van de ziekte.
Het is duidelijk dat sommige van deze maatregelen ook gelden voor hobbypluimveehouders. Vogelgriep is immers een bij wet geregelde besmettelijke ziekte, die onderworpen is aan de aangifteplicht.

Dit betekent:

 1. Elk vermoeden van de ziekte moet worden gemeld aan een erkende dierenarts die, desgevallend, de nodige onderzoeken zal doen en de Provinciale controle-eenheid van het Voedselagentschap waarvan het bedrijf afhangt, zal verwittigen. De verschijnselen waarop moet worden gelet zijn:
  • een afname van de normale voeder- en wateropname met meer dan 20%
  • een hoge sterfte
  • een daling van de leg met meer dan 5% gedurende 2 dagen.
 2. Als eerste maatregel moet een goede bedrijfshygiëne worden toegepast om de insleep van vogelgriep en andere besmettingen te vermijden. Daarbij moeten de volgende minimumvoorschriften worden nageleefd:
  • voetbaden met een erkend ontsmettingsmiddel plaatsen bij alle in- en uitgangen van stallen en van het bedrijf of de broeierij
  • gebruiken van hygiënesluizen en bedrijfskledij
  • indien mogelijk, de toegang van bedrijfsvreemde personen tot bedrijven en broeierijen vermijden.

Het FAVV herinnert eraan dat elke pluimveehouder moet instaan voor de naleving van de preventieve maatregelen tegen insleep van besmettelijke dierziekten in het bedrijf en rekent op de stipte medewerking van alle betrokkenen.

Er moet speciale aandacht besteed worden aan de gevoelige natuurgebieden, gebieden waar veel watervogels en wilde vogels verblijven. Op deze plaatsen is er een verhoogd risico op insleep van de ziekte. Daarom gelden in deze gebieden bijkomende maatregelen:

 • In alle professionele pluimveebedrijven, bedrijven die meer dan 200 stuks pluimvee hebben of meer dan drie loopvogels, moeten de nodige maatregelen getroffen worden om te vermijden dat er wilde vogels in contact kunnen komen met het pluimvee (afschermregeling).
 • Alle pluimvee, duiven en vogels moet steeds afgeschermd gevoed en gedrenkt worden. Dit kan door de dieren ofwel binnen te drenken en te voeden, ofwel door een afdak of netten te voorzien. Deze maatregel geldt zowel voor de professionele als voor de particuliere hobbyhouders.
 • Gezien hun potentiële rol als reservoir voor vogelgriepvirussen, moeten eenden en ganzen in gevangenschap gescheiden worden van het andere pluimvee, zowel op de professionele bedrijven als bij de hobbyhouders.

Het FAVV en de experts van de Europese Commissie volgen de evolutie van de toestand op om, indien nodig, de preventieve maatregelen op grond van een wetenschappelijke analyse te kunnen bijstellen.

Alle maatregelen en meer achtergrondinformatie kan je vinden op www.favv.be.