Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Beheersorgaan

Om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan, heeft de gemeenteraad een aantal adviesraden opgericht die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren.

De gemeenteraad kan voor bepaalde vraagstukken het advies inwinnen van adviesraden die in de gemeente werden opgericht.

Deze adviesraden hebben geen beslissingsbevoegdheid maar zijn louter adviserende organen die niet bindende adviezen uitbrengen ten behoeve van de gemeenteraad.