Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Wettelijk samenwonen

Wat?

De wet van 23 november 1998 voorziet de mogelijkheid tot wettelijke samenwoonst. Het is de bedoeling om ook voor niet-gehuwde samenwonenden een aantal rechten en plichten te voorzien die enigszins vergelijkbaar zijn met deze binnen een huwelijk, zoals het bijdragen in de lasten van het samenleven, het aangaan van schulden, regelingen over de kinderen, de onroerende goederen, enzovoort.
Het geslacht en verwantschap van de partners speelt hierbij geen enkele rol.
Om de wettelijke samenwoonst aan te geven, kom je langs bij de dienst burgerlijke stand.

Wanneer je de Belgische nationaliteit niet hebt en/of niet woonachtig bent in België, dien je volgende stukken voor te leggen (maximum 2 maanden oud):

  • een uittreksel van je geboorteakte met aanduiding van de afstamming
  • een attest van ongehuwde staat
  • een uittreksel van de echtscheidingsakte indien één van jullie gescheiden is
  • een uittreksel van de overlijdensakte indien één van jullie weduwe of weduwnaar is.

Het is raadzaam contact op te nemen met de dienst burgerlijke stand.

Heb je echter de Belgische nationaliteit en ben je geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle nodige documenten. Hetzelfde geldt voor vreemdelingen wiens geboorteakte in België is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Hoe aangeven?

Je moet samen met je partner de verklaring afleggen bij de dienst burgerlijk stand van je woonplaats. Gelieve beide identiteitskaarten mee te brengen.
Deze verklaring bevat:

  • de datum van de verklaring
  • naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en handtekening van beide partijen
  • de gemeenschappelijke woonplaats
  • de vermelding van de wil van beiden om wettelijk samen te wonen
  • de vermelding dat je beiden vooraf kennis nam van de inhoud van art. 1475-1479 uit het burgerlijk wetboek

Je krijgt een ontvangstbewijs van je aangifte. Tegelijk wordt het bestaan van de wettelijke samenwoonst ingegeven in het bevolkingsregister.

Wat te doen om de samenwoonst te beëindigen?

Klik hier voor meer informatie over het beëindigen van de samenwoonst.

Waar aangeven?

Je moet een gemeenschappelijke verklaring afleggen bij de dienst burgerlijk stand.

Contact