Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Collectieve schuldbemiddeling

Wat?

Deze vorm van schuldbemiddeling is zeer ingrijpend voor de meeste mensen. Het is een procedure die via het gerecht geregeld wordt.

De collectieve schuldenregeling kan enkel aangevraagd worden als je kan bewijzen dat je een overmatige schuldenlast hebt. Dat wil zeggen dat je je schulden zeer moeilijk of nooit zal kunnen afbetalen.

Indien blijkt dat je een overmatige schuldenlast hebt, dient er een verzoekschrift opgesteld te worden naar de beslagrechter.

De maatschappelijk werk(st)er zal verschillende gegevens opvragen om samen het verzoekschrift op te stellen. In dit verzoekschrift worden ook alle schuldeisers opgenomen die er zijn. Dit verzoekschrift wordt toegezonden naar de beslagrechter.

De beslagrechter beslist of men al dan niet toelaatbaar wordt verklaard tot de collectieve schuldenregeling.

Vanaf het tijdstip van toelaatbaarheid, wordt er een schuldbemiddelaar aangeduid. Dit kan het OCMW, advocaat of een andere instelling zijn. Op dat moment stoppen ook alle intresten, loonbeslagen, uitvoeringen van de deurwaarder, enzovoort.

De schuldbemiddelaar ontvangt van elke schuldeiser hoeveel er nog dient afbetaald te worden.
Met deze gegevens zal de schuldbemiddelaar een minnelijkaanzuiveringplan opstellen om de schulden af te betalen. Dit aanzuiveringplan moet door elke schuldeiser goedgekeurd worden, anders wordt dit opnieuw voorgelegd aan de beslagrechter.

De beslagrechter beslist dan hoe het afbetalingsplan eruit zal zien. Op dat ogenblik spreekt men over een gerechtelijk aanzuiveringplan.

Bij deze vorm van schuldbemiddeling wordt de jurist van de welzijnskoepel ingeschakeld om het dossier in goede banen te lijden.

De volledige procedure van de collectieve schuldenregeling loopt meestal tussen vijf à tien jaar. De schulden, met bepaalde uitzonderingen, die na de procedure van de collectieve schuldenregeling nog niet zijn afbetaald, kunnen eventueel kwijtgescholden worden.

Voor wie?

Als je schuldenlast zo hoog is dat je ze zeer moeilijk of nooit kan afbetalen.

Contact

OCMW
Gemeenteplein 1
3798 VOEREN