Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Verhoogde tegemoetkoming

Sommige groepen van mensen krijgen een grotere financiële tussenkomst in het kader van de verzekering voor medische zorgen. Zij kunnen onder andere rekenen op:

 • een verhoogde terugbetaling voor verzorging en geneesmiddelen
 • een meer voordelige regeling voor voorschotten en persoonlijke bijdragen die ze bij opnamen in het ziekenhuis moeten betalen.

Wie heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming?

 • weduwen/weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen (WIGW‘s)
 • mensen die recht hebben op:
  • een gedeeltelijk of volledig leefloon van het OCMW
  • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden
  • één van de uitkeringen voor gehandicapten, zoals vervangingsinkomen, integratietoelage, uitkeringen voor bejaarden
 • kinderen die verhoogde kinderbijslag genieten wegens een fysieke of mentale handicap van minstens 66%
 • uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 50 jaar en ouder die al minstens één jaar volledig werkloos zijn
 • alle personen ten laste van iemand die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming

Formaliteiten

 • de WIGW‘s moeten een verklaring op erewoord geven en hun meest recente aanslagbiljet (dit is een jaarlijks document waarop staat hoeveel belastingen je moet betalen) naar hun ziekenfonds opsturen
 • gepensioneerden moeten het assignatiestrookje of het rekeninguittreksel van hun bank- of postrekening (of een kopie ervan) met het bedrag van hun pensioen leveren
 • personen die recht hebben op een leefloon of gelijkwaardig bestaansminimum, moeten bewijzen dat zij dit voordeel genieten, ofwel gedurende een ononderbroken periode van 3 maanden, ofwel gedurende 6 maanden binnen een referentieperiode van 12 opeenvolgende kalendermaanden
 • wie recht heeft op een uitkering voor gehandicapten, moet deze aan het ziekenfonds bewijzen
 • als je recht hebt op verhoogde kinderbijslag, moet je een verklaring op erewoord geven en aan je ziekenfonds het attest afleveren van de kas die de kinderbijslag uitbetaalt
 • de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen ouder dan 50 jaar moeten een verklaring op erewoord geven en hun meest recente aanslagbiljet toevoegen

Meer info

Neem voor meer informatie contact op met je ziekenfonds of met het OCMW.

OCMW
Gemeenteplein 1
3798 VOEREN