Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Erkenning

Wat?

De erkenning van een kind is een wettelijke bekentenis van vader- of moederschap.

Voorwaarden:
De erkenning van het kind kan niet gebeuren, wanneer zou blijken dat tussen de vader en de moeder een huwelijksbeletsel bestaat waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen.

Betwisting van de erkenning:
De erkenning kan door iedere belanghebbende worden betwist.

Hoe erkennen?

De wetgever heeft geen beperking gesteld betreffende leeftijd noch betreffende rechtsbekwaamheid van degene die het kind wil erkennen. De erkenning kan dus ook door een onbekwame geschieden.
De bekwaamheid om een kind te erkennen wordt aan iedereen toegewezen die het nodige onderscheidingsvermogen bezit om zich rekenschap te geven van de draagwijdte van zijn daden, die dus kan oordelen en weet wat hij doet.

Erkenning door de moeder:
Een erkenning door de moeder kan in het uitzonderlijke geval van een anonieme bevalling in het buitenland of wanneer de naam van de moeder niet opgenomen is in de geboorteakte (vondeling).

Erkenning door de vader:
Wanneer het vaderschap niet vaststaat op grond van vermoeden van vaderschap, kan de vader het kind erkennen mits toestemming van de moeder en eventueel van het kind.
Het kind geboren tijdens het huwelijk of binnen de 300 dagen na de ontbinding van het huwelijk heeft de (ex)-echtgenoot tot vader, behalve wanneer:

 • geboren meer dan 300 dagen na verdwijning van de echtgenoot (vastgesteld bij vonnis van afwezigheidsverklaring)
 • geboren binnen de 300 dagen na de ontbinding van het huwelijk, maar tijdens het opvolgende huwelijk van de moeder, dan wordt het vaderschap van de nieuwe echtgenoot vermoed
 • geboren meer dan 300 dagen na:
  • rechter overeenkomst bekrachtigd heeft van machtiging afzonderlijke verblijfplaats
  • beschikking voorzitter in kortgeding van machtiging afzonderlijke verblijfplaats
  • neerlegging verzoekschrift art. 1288bis GerW (echtscheiding) waarbij ouders apart ingeschreven zijn in bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister (en nadien niet opnieuw ingeschreven op zelfde adres)
  • vonnis vrederechter machtiging afzonderlijke verblijfplaats EN minder dan 180 dagen nadat de maatregel verstreken is of na de feitelijke hereniging

Erkenning door een man die gehuwd is met een andere vrouw dan de moeder van het kind:
Wanneer de vader een kind erkent dat verwekt is bij een andere vrouw dan zijn echtgenote, kan de vader zonder meer erkennen.
De echtgenote wordt door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand ter kennis gesteld van deze erkenning.

Wanneer erkennen?

Erkenning VOOR de geboorte
De moeder en de erkenner komen samen naar de dienst burgerlijke stand.

Meebrengen:

 • bewijs van gynaecoloog met de vermoedelijke bevallingsdatum
 • beide identiteitskaarten
 • eventuele bewijsstukken zoals vermeld bij erkenning door de vader.

Erkenning TIJDENS de geboorteaangifte:
De erkenner moet dan tijdens de geboorteaangifte aanwezig zijn met de eventuele bewijsstukken zoals vermeld bij erkenning door de vader.

Erkenning NA de geboorte:

Noodzakelijke toestemmingen:

 • kind minder dan 12 jaar of verlengd minderjarig: toestemming moeder
 • kind tussen 12 en 18 jaar en niet-ontvoogd: toestemming moeder en kind zelf
 • kind vanaf 18 jaar of ontvoogd: toestemming van het kind (vetorecht).

Meebrengen:

 • beide identiteitskaarten
 • indien kind niet geboren is in deze gemeente, een recent afschrift van de geboorteakte
 • eventuele bewijsstukken zoals vermeld bij erkenning door de vader.

Waar aanvragen?

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de notaris zijn bevoegd om een verklaring van erkenning te ontvangen.

Contact


Meer info

afschrift akte van erkenning