Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Verkavelingsvergunning

Wat?

Wanneer je een perceel grond, gelegen in een bouwzone, wil splitsen in verschillende percelen om er op te bouwen, moet je over een verkavelingsvergunning beschikken.

Wie een perceel grond verdeelt in twee of meerdere kavels met de bedoeling minstens één van deze kavels te verkopen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen gebruikt worden, is verplicht een verkavelingsvergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen.
Een verkavelingsvergunning kan eveneens worden aangevraagd en verleend met het oog op de bouw of aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen.

Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen.

Voor het afleveren van een verkavelingsvergunning moet het College van Burgemeester en Schepenen het advies inwinnen bij externe bevoegde instanties.

Kan de verkaveling gewijzigd worden?

De voorschriften van de verkaveling en de plannen kunnen in de meeste gevallen gewijzigd worden.

Enkele voorbeelden:

 • ik wil de afmetingen van de bouwkavel wijzigen omdat ik een stuk grond heb kunnen bijkopen of een strook grond kan omruilen
 • ik wil de kavels herindelen
 • ik wil de afmetingen van de te bouwen woning wijzigen
 • ik wil de afmetingen van de bouwvrije stroken of de inplantingsdiepte wijzigen
 • ik wil een andere bestemming geven aan de functie van het te bouwen gebouw
 • ik wil een grotere kroonlijsthoogte
 • ik wil een afwijkende dakhelling
 • ik wil andere bouwmaterialen gebruiken
 • ik wil een bijgebouw of een groter bijgebouw plaatsen
 • ik wil het reliëf wijzigen
 • ik wil een vijver of een zwembad aanleggen

Deze vragen zullen door het gemeentebestuur afgewogen worden ten opzichte van de bestemming van de grond volgens het gewestplan en ten opzichte van de diverse verordeningen. Er zal ook rekening gehouden worden met de harmonie in bebouwing en functies van de verkavelingswijk. Tevens zal het akkoord gevraagd worden van de mede-eigenaars van de verkaveling en de rechtstreeks aanpalende eigenaars.

De aanvraag van een wijziging van een verkaveling is dezelfde procedure als die van een verkavelingsvergunning.

Hoe aanvragen?

Om een verkaveling aan te vragen heb je altijd een landmeter nodig om de juiste plannen van de gronden en toekomstige bouwloten in te tekenen. Je moet ook eigenaar zijn, of de volmacht van de eigenaar hebben van de betrokken grond.

Dergelijke aanvraag wordt vandaag digitaal ingediend via het omgevingsloket www.omgevingsloket.be en wordt ook volledig digitaal behandeld door de gemeente.

Wat kost het?

Dit hangt af van wat de aanvraag omvat:

 • voor het verkavelen van gronden zonder de aanleg van nieuwe wegenis: € 50,- per dossier en € 25, - per kavel
 • voor het verkavelen van gronden met de aanleg van nieuwe wegenis: € 100, - per dossier en € 25, - per kavel

Wanneer vervalt de vergunning?

 • De verkavelingsvergunning vervalt indien binnen vijf jaar na afgifte ervan, de verkoop of de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van een erfpacht of opstalrecht van ten minste één derde van de kavels niet is geregistreerd.
 • De verkavelingsvergunning vervalt indien binnen de tien jaar na afgifte van de verkavelingsvergunning, de verkoop of de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van een erfpacht of opstalrecht van ten minste twee derde van de kavels niet is geregistreerd.