Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Bouwen

De basis voor “bouwen en wonen” werd tijdens de huidige bestuursperiode al gelegd. Soms gaan we maar al te snel voorbij aan het voorbereidende werk dat absoluut nodig is.

Wanneer de bouwmogelijkheden ver uitgeput zijn omdat er geen plaatsen meer op de markt komen of er onvoldoende zijn, dan moet een bestuur een lange weg afleggen om weer kansen aan te bieden. Dat hebben we gedaan in de voorbije bestuursperiode. Tussen 2013 en 2018 moeten wij er dus voor zorgen dat de afname van onze bevolking stopt. Dat is een absolute noodzaak om de dorpen leefbaar te houden. Ontvolking is nooit goed!

Vanaf 2007 hebben we vooral gewerkt aan de voorbereiding van de toekomst. Eerst en vooral moet je weten dat wij gebonden zijn door de decreten en opdrachten die we krijgen van de hogere overheid. Daar kom je niet onderuit. Zo werd er besloten dat elke gemeente één hoofddorp heeft. In feite kwam zelfs ’s-Gravenvoeren daar niet voor in aanmerking, maar door zwaar achter de schermen te werken en bewijzen aan te voeren, kregen we dat toch er door in het Structuurplan. Niet alles kan “zomaar”. Dat weet elke goedgevormde politicus. Zelfs in verkiezingstijden is het fout om dat te beweren want in de jaren erna kan je het dan niet waarmaken. Ik pleit dus voor enig realisme. Zo zal je het bestuur nooit horen zeggen dat nieuwe kavels mogelijk worden in bijvoorbeeld Krindaal, Ottegraeven, De Schans en andere “buitengebieden”. Eerlijkheid tegenover de burger is belangrijk. Valse verwachtingen creëren is niet eerlijk.

In Teuven hebben we door intense besprekingen enkele zones kunnen ontplooien op Mosterd en in het dorp (naast de zaal). Die zullen ongetwijfeld ingevuld kunnen worden tijdens de volgende jaren.

In Sint-Martens-Voeren heeft de Sociale Huisvestingsmaatschappij onder impuls van de gemeente gronden kunnen aankopen en er zowel bouwkavels als huizen kunnen plannen. Dat project staat al in de steigers.

In ’s-Gravenvoeren zorgden wij ervoor dat via een RUP een groot terrein vrijkomt langs de Berneauweg. Tachtig private kavels, sociale woningen en private woningen, gespreid over drie fases! In Tienhof hebben we door datzelfde RUP de mogelijkheid voorzien voor seniorenwoningen. Tegenover het gemeentehuis werden op ons verzoek percelen en een boerderij gekocht om er ook centraal in het dorp sociale woningen te bouwen. Daarnaast zie je ook nog grotere private meergezinsmogelijkheden in de steigers staan. Zonder hulp zou het ons immers nooit lukken.

Ook in Moelingen bestaan er inbreidingsmogelijkheden bij de dorpskern. Het oud OCMW-gebouw wordt ook een schitterend voorbeeld van inbreiding in het dorp zelf. Daarnaast blijven via ons Structuurplan andere plaatsen in de reserve zitten. Ze gaan daardoor niet verloren voor de toekomst.

En de andere dorpen, zal je zeggen? Voorlopig stellen we vast dat er ook daar nog percelen vrij zijn om te bouwen. Maar, wij kunnen en willen de private eigenaars uiteraard niet verplichten om ten koste van alles hun eigendommen af te staan. In het Provinciaal Structuurplan dat nog meerdere jaren te gebruiken is, stellen we vast dat er geen bijkomende zones ontwikkeld kunnen worden. Daarom willen wij met de gemeente inzetten op de grotere bestaande gebouwen (vb boerderijen) die wel mogelijkheden geven nadat ze buiten landbouwgebruik vallen. (HB, burgemeester)

Meer info:

project Hoeneveldje SGV: Matexi
project 1-Septemberstraat SGV: De kleine landeigendom

Contacteer Ruimtelijke Ordening

Selectief slopen

Kleine werken

Kleine werken aan woning vanaf 1 december 2010 eenvoudiger.

De Vlaamse Regering heeft op 16 juli twee besluiten goedgekeurd: het besluit over de van een stedenbouwkundige vergunning vrijgestelde werken en het besluit dat een melding bij de gemeente verplicht. Met deze besluiten wordt de regelgeving rond stedenbouwkundige vergunningen ingrijpend vereenvoudigd.

Na overleg met de betrokken partners werd beslist beide besluiten in werking te laten treden op 1 december 2010.

Meer informatie www.rwo.be en www.ruimtelijkeordening.be.
(voor meer inlichtingen kan je ook bij onze stedenbouwkundige dienst terecht)

Bouwverlof

Wil je weten wanneer het bouwverlof plaatsvindt?
Kijk dan hier!