Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Parkeerbeleidsplan

In de lente van 2021 voerde de gemeente Voeren, samen met Toerisme Vlaanderen, een bevraging uit bij de inwoners naar hun beleving van het toerisme in de gemeente. Hierin kwam onder andere naar voren dat 94 procent van de inwoners ervaart dat er meer parkeerproblemen zijn in Voeren als gevolg van het toerisme. De gemeente nam daarom het initiatief tot het opstellen van een parkeerbeleidsplan om het parkeren in Voeren in goede banen te leiden. Het doel is om parkeerhinder te verminderen. Dit moet de leefbaarheid voor de eigen inwoners ten goede komen.

Het parkeerbeleidsplan lag in openbaar onderzoek van 18 juli tot en met 30 september 2022. Op de gemeenteraad van november 2022 werd het definitieve plan goedgekeurd.

De belangrijkste maatregelen in het parkeerbeleidsplan zijn de volgende:

  • De aanleg van randparkings in Sint-Martens-Voeren en ’s-Gravenvoeren en op langere termijn ook in Teuven
    Hierdoor krijgen toeristen en bezoekers een parkeergelegenheid op loopafstand van de kern. Zij hoeven dan niet meer in de kern zelf te parkeren waardoor de parkeerdruk daar lager zal worden. Deze randparkings worden aangelegd als aantrekkelijk startpunt voor wandelingen en fietstochten en sluiten optimaal aan op het bestaande wandelroutenetwerk. In ’s-Gravenvoeren zal de parking aan de Boomstraat opgewaardeerd worden. In Sint-Martens-Voeren betreft het een nieuw aan te leggen parking vlak bij het spoorwegviaduct. In Teuven is al een kleine randparking aanwezig. De gemeente heeft de ambitie om nog een tweede parking aan te leggen en blijft hiervoor zoeken naar een geschikte locatie.
  • De verbetering van de bewegwijzering naar de randparkings
    Door een duidelijk bewegwijzeringssysteem worden bezoekers naar de randparkings geleid. Hiermee wordt voorkomen dat ze midden in de dorpskern terecht komen. Bij de bewegwijzering wordt ook extra aandacht geschonken aan de gehuchten zonder voldoende parkeergelegenheid zoals Schophem, De Plank en Veurs. De bedoeling is dat toeristen hier zo min mogelijk parkeren en dat zij doorrijden naar een randparking in één van de dorpen.
  • Het instellen van blauwe zones in de kern van ’s-Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren en Teuven
    Om te voorkomen dat toeristen en bezoekers alsnog een parkeerplek in de kernen zullen zoeken worden blauwe zones ingesteld. Hierdoor wordt de maximale parkeertijd beperkt. Deze blauwe zones zullen enkel gelden in de weekenden omdat de parkeeroverlast dan het grootst is. Bewoners van de blauwe zones hebben recht op één gratis bewonerskaart. Verdere bewonerskaarten zullen betalend zijn. Hiermee blijft het mogelijk voor bewoners om langer te parkeren in de kernen en stimuleert de gemeente tegelijkertijd het parkeren op eigen terrein. Hierdoor zal de parkeerdruk op het openbaar domein afnemen.


De maatregelen in het parkeerbeleidsplan zullen gefaseerd ingevoerd worden. De blauwe zones stellen we pas in na aanleg van de randparkings, zodat er ook steeds een alternatieve parkeerplek is voor wie langer wil parkeren. De gemeente zal in de komende jaren starten met de heraanleg van de parking aan de Boomstraat in ’s-Gravenvoeren en de aanleg van de nieuwe parking in Sint-Martens-Voeren.


Het parkeerbeleidsplan is hier te raadplegen of bij de milieudienst, enkel op afspraak.