Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Adoptie

Wie kan een kindje adopteren?

 • één enkele persoon
 • twee echtgenoten
 • twee samenwonenden (die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd)

De samenwonenden mogen niet verbonden zijn door een band van bloedverwantschap of aanverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod waarvan de Koning geen ontheffing kan verlenen.
In België bestaan twee vormen van adoptie:

 • de gewone adoptie
 • de volle adoptie

Voorwaarden tot adoptie

 • iedereen die een kind wenst te adopteren moet bekwaam zijn om te adopteren
 • de adoptant of de adoptanten moeten de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt en ten minste vijftien jaar ouder zijn dan de geadopteerde.

Het volstaat echter de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en ten minste 10 jaar ouder te zijn dan de geadopteerde wanneer het gaat om een afstammeling in eerste graad of om een geadopteerde van de echtgenoot of van de samenwonende van de adoptant.
Deze voorwaarden moeten vervuld zijn op het tijdstip van de indiening van het verzoekschrift.
Personen ouder dan 18 jaar kunnen niet ten volle geadopteerd worden.

De gevolgen van de gewone adoptie
De band van verwantschap die uit de adoptie ontstaat, strekt zich uit tot de afstammelingen van de geadopteerde.

Het gaat om:

 • de naam
 • verplichting tot onderhoud
 • erfrecht
 • huwelijksbeletselen

De adoptant heeft de rechten van het ouderlijk gezag ten aanzien van de geadopteerde. De band met de oorspronkelijke familie wordt niet volledig verbroken. De geadopteerde en zijn afstammelingen behouden bepaalde rechten en plichten in zijn oorspronkelijke familie:

 • huwelijksbeletselen
 • erfrecht

In bepaalde omstandigheden wordt het mogelijk een gewone adoptie om te zetten in een volle adoptie.
In geval van uitzonderlijke en gewichtige redenen kan een adoptie worden herroepen door de jeugdrechtbank of door de rechtbank van eerste aanleg. Het verzoek tot herroeping van de adoptie kan uitgaan van de adoptant(en), van de geadopteerde of van de procureur des konings. Door herroeping worden alle gevolgen behalve de huwelijksbeletselen ongedaan gemaakt.

De gevolgen van de volle adoptie

 • de volle adoptie verleent aan het kind en zijn afstammelingen een staat met dezelfde rechten en verplichtingen, als ware het een kind geboren uit de adoptant of uit de adoptanten
 • onder voorbehoud van de huwelijksbeletsels behoort het kind dat ten volle is geadopteerd niet meer tot zijn oorspronkelijke familie, behalve voor adoptieve kinderen van de echtgeno(o)t(e) of van de persoon met wie hij/zij samenwoont, die blijven tot de familie van de echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie hij/zij samenwoont behoren
 • de geadopteerde krijgt de naam en de nationaliteit van de adoptant(en)
 • de volle adoptie kan niet herroepen worden.

Hoe aangeven?

Het verzoekschrift tot adoptie moet opgesteld worden door de adoptant(en) of door een advocaat en dient gericht te worden aan de jeugdrechtbank indien de persoon die men wenst te adopteren minder dan 18 jaar oud is. Als de te adopteren persoon ouder is dan 18 jaar, dan richt men het verzoek aan de rechtbank van eerste aanleg.

Na uitspraak van het vonnis en na het verstrijken van de beroepstermijn zendt de griffier van de jeugdrechtbank of van de rechtbank van eerste aanleg het vonnis voor overschrijving in de registers aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de verblijfplaats van de adoptant(en), bij gebrek hiervan aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de verblijfplaats van de geadopteerde, bij gebrek hiervan aan de ambtenaar van de burgerlijke stand te Brussel.

De adoptie heeft gevolgen vanaf de neerlegging van het verzoekschrift (dus met terugwerkende kracht, want eerst dient het vonnis overgeschreven te worden in de registers van de burgerlijke stand).

Waar aangeven?

Geen enkele adoptie kan nog tot stand komen zonder voorafgaand contact met de overheid van de Vlaamse Gemeenschap. Zowel voor adopties in België als voor buitenlandse adopties zijn de kandidaat-adoptanten verplicht om de voorbereiding te volgen die door de bevoegde Vlaamse Gemeenschap wordt verstrekt.

De bevoegde dienst voor het Nederlands taalgebied is:
Kind en Gezin
Hallepoortlaan 26
1060 Brussel
tel. 02 533 14 76 of 02 533 14 77

Buitenlandse adopties moeten erkend en geregistreerd worden door de centrale autoriteit:
dienst internationale adoptie
Federale overheidsdienst Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
tel. 02 524 65 11

Na erkenning en registratie door de centrale autoriteit, leveren zij hiervan een bewijsstuk af. Nadien kunnen de adoptanten, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gewone verblijfplaats, vragen om het beschikkend gedeelte van de buitenlandse beslissing en de geboorteakte van de geadopteerde over te schrijven in het bijzonder register van de geboorteakten.

Contact

afschrift akte van adoptie