Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Melding

Melding


Wil je een melding doorgeven? Vul dan het formulier in en wij zoeken uit welke dienst jouw vragen of meldingen het beste kan beantwoorden. Opgelet! Anonieme meldingen worden niet behandeld.

Bij dringende gevallen is het aangeraden om telefonisch contact op te nemen op het nummer 04 381 99 40.

Opgelet! Defecte straatverlichting wordt niet behandeld door de gemeentelijke diensten. Hiervoor maak je een rechtstreekse melding bij netbeheerder Fluvius.

Meldingsformulier


* verplichte velden


Contactgegevens


Locatie


Melding

Klachtenbehandeling

De gemeente doet haar best om een zo goed mogelijke dienstverlening te verzekeren. We streven naar een klantvriendelijke en vlotte behandeling van al je aanvragen en dossiers.

Als we hier toch niet in zouden slagen en je bent ontevreden over onze dienstverlening, dan kan je gebruik maken van onze procedure voor klachtenbehandeling.
De gemeenteraad heeft op 1 maart 2012 vastgelegd wat er precies onder een klacht wordt verstaan, wie de klacht zal behandelen en welke procedure daarbij wordt gevolgd.

Je kan als burger tegen besluiten genomen door het lokaal bestuur klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.
Meer informatie over het indienen van een klacht is terug te vinden via de website https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.

Meldpunt klokkenluiders en onregelmatigheden

Alle Vlaamse lokale besturen moeten een klokkenluidersmeldpunt hebben voor de medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken. Dat is het gevolg van een nieuw Vlaams decreet op basis van een Europese Richtlijn. Het is daarbij de bedoeling om de klokkenluider meer bescherming te bieden.

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en die inbreuken melden. Niet enkel personeelsleden kunnen klokkenluiders zijn, maar ook andere personen die met het lokaal bestuur van Voeren samenwerken, zoals bijvoorbeeld consultants, leveranciers, sollicitanten, …

De algemeen directeur is overeenkomstig het Bestuursdecreet het intern meldpunt. Kan de inbreuk doeltreffend intern worden behandeld en is de klokkenluider van mening dat er geen risico op represailles bestaat? Dan wordt de melding bij voorkeur intern gemaakt.

Je kan de algemeen directeur bereiken via:

Externe klokkenluiders, die geen personeelslid van het lokaal bestuur van Voeren zijn, wenden zich rechtstreeks tot Audit Vlaanderen. Ook personeelsleden die van mening zijn dat de inbreuk niet doeltreffend intern kan worden behandeld of represailles vrezen, kunnen rechtstreeks terecht bij het externe meldpunt Audit Vlaanderen. Je kan Audit Vlaanderen bereiken via:

Verder verloop van jouw melding bij klokkenluidersmeldpunt

Wat kan je verwachten nadat je jouw melding intern of extern hebt ingediend?

Ontvangstmelding
Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal jouw melding ontvangen heeft een ontvangstmelding, tenzij:

  • je melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijg je meteen meer informatie over jouw melding.
  • je je uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding.
  • het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van jouw identiteit in gevaar brengt.

Meer informatie over jouw melding
Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met jouw melding gebeurde.
Meer concreet:

  • Binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd.
  • Of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.

Let wel: in sommige gevallen kan deze termijn van drie maanden verlengd worden.

Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van jouw melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.

Meer informatie

Zie het Vlaams Decreet Bestuursdecreet (vlaanderen.be)